Israeli Policy Towards its Arab-Palestinian Citizens

Conceptial Roots, Formative  Perspectives,and Methods of Implementation

 

 By Doron Matza

האם גיבשה ישראל מאז הקמתה מדיניות ברורה כלפי אזרחיה הערבים-פלסטינים? מה היו מאפייניה ואילו גורמים השפיעו על עיצובה? האם עברה תמורות מהותיות לאורך השנים וכיצד אלו באו לידי ביטוי? מה צופן עתיד היחסים בין הצדדים בראי אותה מדיניות?  שאלות אלו ונוספות עומדות במרכזו של הספר ״מדיניות ישראל כלפי אזרחיה הערבים פלסטינים: שורשים רעיוניים, תפיסות מעצבות ומנגנוני ביצוע״, שהוא אחד החיבורים המקיפים ביותר שנכתבו בנושא יחסי יהודים-ערבים בישראל. הספר מעמיד בפני הקורא תפיסה חדשה ופורצת דרך לדיון בנושא שייחודה: בהרחבת ההסתכלות על המושג 'מדיניות' וניתוחו מזווית הרואה בו מפגש בין עולמות תוכן מופשטים לבין מימדים מגוונים של עשייה. בפיצוח האלגוריתם העומד ביסוד מדיניות הממסד שיש בו להציע לקורא מפתחות להבנת יחסי יהודים-ערבים גם בימינו אלה. בהצבעה על ההשפעה שיש לתקופה הטרום לאומית של מאפייני קיום הקהילות  היהודיות בגלות על עיצוב המדיניות לאחר הקמת המדינה.  בהעמדת חלופה פרשנית להבנת יחסי מיעוט-רוב בישראל המאתגרת את השיח הפוליטי-ציבורי של ערבים ויהודים גם יחד. במסקנות אודות האופן שבו ישראל צריכה להמשיך ולהתוות את יחסיה עם האזרחים הערבים-פלסטינים בהינתן תנאי היסוד של הסכסוך. ד"ר דורון מצא הוא חוקר ומרצה בתחום הסכסוך היהודי-ערבי ואיש חינוך. עבודת הדוקטורט שלו עסקה בניתוח השיח הממסדי כלפי המיעוט הערבי-פלסטיני ונכתבה באוניברסיטת בן-גוריון שבנגב. הוא מלמד במכללת 'אחוה', משמש כחוקר אורח בתוכנית המחקר 'הערבים בישראל' במכון למחקרי ביטחון לאומי ומפרסם מאמרים ומחקרים בעיתונות ובפורומים נוספים. בעברו מילא תפקידים בכירים במערך המודיעין והביטחון הישראלי.

">
Buy on Amazon

 

Select Add to cart for PDF

To Purchase books in Israel call Robinson Books 03-5605461;